(0)

Selecteer Regio

Vormingsaanbod 2018 - 2019

Het ABVV verhaal, elke dag op de werkvloer

Je bent militant en je hebt ambities? Bekijk hier het vormingsprogramma voor het schooljaar 2018-2019!


Basisvorming 1

Al onze basisvormingen hebben een make-over gekregen, onder het motto ‘hoe praktischer, hoe beter'.
Nu je jezelf als militant ‘geout’ hebt, ben je klaar om je onder te dompelen in het echte syndicale werk.

We leren jou hoe je op een degelijke, structurele manier vragen en problemen van je collega’s kan beantwoorden en oplossen.
Je neemt je bedrijf gedurende 5 dagen onder de loep, leert je collega’s kennen en situeert de knelpunten waar zij individueel mee af te rekenen hebben.

Toegepaste communicatieve vaardigheden zoals actief luisteren en durven vragen stellen zijn hierbij essentieel. De aangereikte tools en hulpmiddelen, vormen de inhoud van je syndicale rugzak.
Ook onze syndicale diensten krijgen hier een plaats; een vakbond doet immers meer dan enkel stakingen organiseren en werkloosheidsuitkeringen betalen!

Tegen het einde van deze vorming heb je jezelf flink versterkt als beginnend militant.

Basisvorming 2

Basisvorming 2: we gaan een stapje verder met een extra uitdaging voor alle militanten die basisvorming 1 al gevolgd hebben.

Hier focussen we ons op het collectief maken van individuele problemen, leren we een onderbouwd dossier aanleggen om problemen op korte termijn via de correcte wegen en spelregels aan te kaarten.
Luisteren, reageren, argumenteren en onderhandelen vanuit een syndicale reflex staan hier centraal. We maken het zo concreet mogelijk, zodat je na de vormingcyclus onmiddellijk aan de slag kan in je militantenteam op je eigen werkvloer.

We selecteren voor ons bedrijf één uitdaging waarmee we deze hele vorming aan de slag gaan. Althans, de voorbereidende fase uitvoeren. We maken een analyse, vissen uit wie onze bondgenoten zijn en simuleren ook de moeilijke gesprekken die nodig zijn om ons probleem aangekaart en opgelost te krijgen.

Basisvorming 3

Basisvorming 3: we gaan een stapje verder met een extra uitdaging voor alle militanten die basisvorming 1 en 2 al gevolgd hebben.

Hier focussen we ons op het collectief maken van individuele problemen, net zoals in basisvorming 2, maar een ander actieplan is verreist.

Mandaatvorming: ondernemingsraad

De ondernemingsraad blijft voor veel mensen moeilijk. De bevoegdheden lijken een kluwen van moeilijk woorden. Wij bekijken samen met jou dit orgaan van A tot Z.

Deze vorming gaat dieper in op de concrete bevoegdheden van de ondernemingsraad. Wie zetelt er in de OR? Wie doet er wat? Hoe stellen we een dossier op om op deze vergadering te verdedigen?

We passen de syndicale driehoek als basis van syndicale argumentatie toe. Het spreekt voor zich dat we ervan uitgaan dat geen enkel orgaan op zichzelf staand is binnen het syndicale werk. Het is dan ook aan ons om uit te vissen hoe dat nu feitelijk zit, en vanuit welke invalshoek we onze thema’s op de vergadering geagendeerd krijgen.

Mandaat in de ondernemingsraad? Net niet verkozen voor de ondernemingsraad maar wel interesse? Ook welkom!

Mandaatvorming syndicale actie: samen werken in de syndicale ploeg

Welk syndicaal probleem bespreken we eerst? Hoe staan we open en luisteren we actief naar collega’s? We spreken een actie- en communicatieplan af en organiseren ons. Hoe motiveren we collega’s om mee te doen aan een actie? En welke actie kiezen we? Een ludieke actie? Hoe komen we democratisch tot een akkoord. Hoe nemen we verantwoordelijkheden op? Enz.  

We werken samen heel wat groepsoefeningen uit.      

                                                                                                                                                                                                                            

Samen sterk, is onze slogan. En het zijn oplossingen in overeenstemming met de waarden van het ABVV die we jou aanreiken.

Themavorming: flexi-jobs, precaire arbeid

Flexijobs, dag-contracten, onregelmatige werktijden en -plaatsen. Verschillende contracten, interimkantoren met vreemde nationaliteiten en Belgische buitenfirma’s met tijdelijk personeel of Europese firma’s en toch bij jou op de werkvloer. Geen vast inkomen, iedere dag beginnen en eindigen in onzekerheid en hopen op een beter toekomstperspectief. Het zijn nieuwe trends op de arbeidsmarkt waar we jammer genoeg steeds vaker mee geconfronteerd worden.

Hoe kunnen we als ABVV individuele én collectieve antwoorden bieden op deze problemen? Deze relatief recente precaire tewerkstellingen zorgen voor onzekerheid en maken het moeilijk om collectieve afspraken te maken. Hoe bereiken we en helpen we deze collega's? Wat kunnen we als vakbondsafgevaardigde voor hen betekenen? Hoe kunnen we ons op syndicaal vlak wapenen tegen deze onzekerheden?

Themavorming: stress, burn-out, re-integratie

Stress door werkdruk? Wat is stress? Wat is de oorzaak? Welke zijn de gevolgen, en op lange termijn? Hoe kunnen we de werknemers hier tegen beschermen en hoe overtuigen we de werkgever? Hoe halen we de collega’s die ziek thuis zijn door stress of te hoge werkdruk terug naar het werk? Wat is de bijdrage van de vakbond om werknemers te ondersteunen in hun werkhervatting? Er zijn 400.000 langdurig zieken, en meer dan 80% van de re-integratietrajecten faalt. Wat loopt er fout? Ook daar heeft de vakbond binnen een bedrijf de taak om re-integratie vlot te helpen implementeren.

Themavorming: duurzaam energiegebruik en mobiliteit

Tijdens deze vorming gaan we op zoek naar syndicale oplossingen om het woon-werkverkeer duurzamer te maken en zoeken we naar mogelijkheden om onze bedrijven zuiniger te laten omgaan met energie. Waar kan de werknemer en de werkgever terecht voor info en ondersteuning? Wat doet de provincie Vlaams-Brabant op dit vlak? We bekijken een aantal good practices. Hoe kan je als lid van het comité voorstellen formuleren om de hoge energiekost van de onderneming en de impact van de niet-hernieuwbare energieproductie op het milieu te verminderen?

Na deze vorming keer jij terug naar je bedrijf met een heleboel concrete tips om het hoge energieverbruik aan te pakken.

Jaaractieplan & globaalactieplan

Het jaaractieplan komt steeds op hetzelfde ogenblik op de agenda van het CPBW. Welke instrumenten gebruiken we bij het opstellen? Waar halen we onze info vandaan? Hoe betrekken we de werkvloer en alle collega’s hierbij? Dit zowel bij het opstellen van het jap, als nadien om hen op de hoogte te houden van de vorderingen. Welke beslissingen worden er genomen? En hoe kunnen we daar impact op hebben? Veiligheid en preventie opgelijst in een jaarplan, er kan geen betere werkvorm zijn. Verspreid over meerdere jaren is er het globaal actieplan.

We overlopen een aantal goeie voorbeelden. We kijken ook samen naar de jaaractieplannen van de collega's, en stellen nieuwe plannen op.

Ergonomie

Fysiek zware arbeid, langer werken of repetitieve handelingen hebben gevolgen voor de arbeidsomstandigheden en de werkbelasting van werknemers. Het komt de gezondheid niet altijd ten goede. Het CPBW is het overlegorgaan bij uitstek voor preventie van risico’s in specifieke arbeidssituaties. Werken met checklijsten en risico-analyses geven ons een beter inzicht over de werkpost en laten ons toe maatregelen te nemen voor een veiligere werkplek. Samen met de preventieadviseurs van je bedrijf bekijk je wat je aan de werkomstandigheden kunt doen. Wij geven de voorzet!

Specialisatievorming, 5 dagen en 5 thema’s.

Je bent lid van het comité (effectief of als plaatsvervanger) en je wil met kennis van zaken meepraten én meedenken met de werkgever en de preventieadviseur. Of het cpbw wordt om advies gevraagd. Worden de juiste beslissingen genomen? Je twijfelt, het is te technisch of je weet niet waar je de info vindt. Er wordt in deze reeks naast het geven van de informatie over diverse onderwerpen ook uitvoerig ingegaan op de situatie in jouw bedrijf. Waar baseren we ons op? Waar staat die wetgeving? En hoe gaan we voor oplossingen in je bedrijf? Waar nodig zullen we in de toekomst verder ingaan op één of meerdere van deze thema’s.

 • Het comité preventie en veiligheid op het werk

  Wat is dat? Wie zijn de leden? En welke extra leden kunnen toegevoegd worden? Wat zijn de rechten? En ook plichten voor de leden? Wat wordt er behandeld in dat comité? Hoe kan je daar werken als vakbond voor je collega’s? Welke preventieadviseur hebben we in ons bedrijf nodig? Kan ik zonder technische kennis toch slagen als vakbondsvertegenwoordiger en hoe dan? Hoe kan dat goed lopen met en tussen die verschillende leden ten gunste van de arbeiders? Hoe kunnen we het meest bereiken, strategisch en tactisch. Welke verslagen moeten we opmaken? Zijn er jaarlijks terugkerende zaken? We stellen voor ons bedrijf een agenda op en aan de hand van praktische voorbeelden, ook uit jullie bedrijven, zorgen we dat we met een goed gevoel voor een betere werking gaan.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Wat zijn pbm’s? Hoe komen we er toe om tot pbm’s over te gaan? Wie beslist daar over? Wie geeft advies? De hele procedure komt aan bod. Hoe zit dat bij jou in het bedrijf? Is er een verplichting of een wetgeving? Aan de hand van voorbeelden uit de bedrijven zoeken we samen naar oplossingen en wat zijn nu onze mogelijkheden als lid van het comité?

 • Op hoogte werken. Ladders en stellingen.

  Veel ongevallen gebeuren met deze arbeidsmiddelen. Ieder jaar zijn er zelfs enkele dodelijke ongevallen te betreuren. Hoe zit dat nu? Waar moeten ladders aan voldoen? Hoe zit dat met een stelling? Keuringen, bouwen en gebruiken van stellingen. Vaker dan je misschien denkt heeft de wetgeving duidelijke antwoorden. Van het keukentrapje tot de stelling, we bekijken het allemaal.

 • Elektriciteit ba4 ba5

  We hebben het over de installaties van 220 – 240 volt. In gebruik in elk kantoorgebouw, maar ook in winkels, instellingen en burelen van bedrijven. Wat zegt de wet? We bekijken het AREI (Algemeen reglement op Elektrische Installaties). Hoe zit dat met keuringen? We zoeken een antwoord op vragen zoals: waarom mag ik thuis een lamp vervangen en hoe zit dat nu op het werk? Mag elke elektricien aan het elektriciteitsnet werken in mijn bedrijf? Wat is er aan dat elektriciteitsbord? Je hoeft geen technische voorkennis te hebben. We vertrekken vanaf nul en na de vorming begrijp je zeker je elektriciteitsinstallatie thuis.
 • Arbeidsmiddelen

  Arbeidsmiddelen en bestelling-procedure, opleidingen aangaande arbeidsmiddelen, werkpostfiches, veiligheidsinstructiekaarten, risicoanalyse, keuringsorganisme, indienststelling, verslag, risicobeoordelingen enz. Veel woorden om een arbeidsmiddel te bedienen. Van een eenvoudige printer tot een indrukwekkende zaagtafel, van logistiek tot bureaumateriaal. Alle jobs hebben hier mee te maken. Hoe staat het in de bedrijven van je collega’s, wat leren we van elkaar en zijn er goeie voorbeelden? Waar vind ik info en hoe doen we dat op de werkvloer met de collega’s, hoe betrekken we iedereen hierbij want dit is geen materie van het cpbw alleen.

Elke dag van deze module kan apart gevolgd worden onder syndicaal verlof of de volledig cyclus van 5 dagen kan gevolgd worden met betaald educatief verlof.

Inschrijven

Om in te schrijven voor de vorming neem je best contact op met jouw beroepscentrale:

BBTK: Jhona Coekaerts, JCoekaerts@bbtk-abvv.be

HORVAL Leuven: Bert Verhoogen, bert.voeding@skynet.be

HORVAL Brussel: Pieter Van der Elst, P.Vanderelst@fgtb-abvv.be

AC: Martine Ouderits, martine.ouderits@accg.be

BTB: Inge De Beul, Ingeborg.De.Beul@btb-abvv.be

Voor extra vragen over je inschrijving, over de vormingen, BEV enz contacteer dan onze vormingswerker:

Tuur Vanmuysen; tuur.vanmuysen@abvv.be, 016/28.41.48
Lenny Dewindt; lenny.dewindt@abvv.be, 016/28.41.49

Download onderaan de brochure met praktische informatie over de vormingsdagen en data.

HBO5 Syndicaal werk

Het CVO COOVI Brussel organiseert samen met het Vlaams ABVV de opleiding syndicaal werk. De opleiding is modulair opgebouwd uit 23 eenheden van 40 of 60 lesuren. Je kan een aantal modules volgen naar eigen behoefte. Je kan ze ook allemaal volgen en daarmee behaal je een diploma van Hoger Onderwijs in het Syndicaal werk. (HBO5 – Graduaat Hoger Beroepsonderwijs). Inschrijven voor 30 september 2018.

Meer info bij je secretaris. Sommige centrales betalen de kosten, informeer je.

Info over de opleiding

Downloads

Zoek op trefwoord

delegees militanten vorming

Terug Top