(0)

Selecteer Regio

Wat is diversiteit?

Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Diversiteit is het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen. Deze verschillen kunnen liggen op het gebied van sekse, leeftijd, etnische afkomst, seksuele geaardheid, het hebben van een (arbeids)handicap, sociaal-economische achtergrond, religie, politieke overtuiging… Er is niet één type vriend, buurman, personeelslid…


Wat is diversiteit?

Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid.  Diversiteit is het besef dat elk individu uniek is en dat er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen.  Deze verschillen kunnen liggen op het gebied van sekse, leeftijd, etnische afkomst, seksuele geaardheid, het hebben van een (arbeids)handicap, sociaal-economische achtergrond, religie, politieke overtuiging… Er is niet één type vriend, buurman, personeelslid… 

Het is belangrijk aandacht te besteden aan diversiteit om:

_  Recht te doen aan de verschillende behoeften en achtergronden

_  rekenschap te geven aan mensen in minderheidsposities

Anders kan dit onbewust of bewust leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen en/of personen.

Kansengroepen?

De arbeidsmarktparadox van de jaren ’90 - …

Een grote groep werkzoekenden vindt geen aansluiting op de “krappe” Vlaamse arbeidsmarkt.  De hoge werkloosheid bij “allochtonen” baart zorgen.  Sinds 1995 stijgt hun aandeel in de werkloosheid onophoudelijk.  Ondernemingen onderschatten vaak de kwaliteiten en capaciteiten van allochtonen EN er is nog steeds sprake van (onbedoelde) discriminatie waardoor er heel wat talent verloren gaat.

Daarnaast zien we het aantal “knelpuntberoepen” stijgen waarvoor werkgevers geen direct inzetbare werknemers vindt.  Tegelijkertijd is het voor werkgevers “beter” om te kunnen selecteren uit een grotere groep werkzoekenden!  Maar wie maakt er “kans”…?

Kansengroep versus normwerkgever?

Wanneer beleidsmakers spreken over diversiteit dan bedoelen ze doorgaans die mensen die men rekent tot de zogenaamde “kansengroepen”.  Dit is iedereen die minder dan gemiddeld vertegenwoordigd is op de arbeidsmarkt zoals vrouwen, (arbeids)gehandicapten, allochtonen, ouderen, jongeren, … Met andere woorden, zij maken minder kansen op werk in het normale arbeidscircuit en zijn meer dan gemiddeld vertegenwoordigd in de werkloosheidscijfers.

Het gaat dus om mensen die beduidend minder kansen hebben op het terrein van de werkenden: “de arbeidsmarkt”.  Kansengroepen worden vaak door werkgevers en/of collega-werknemers genegeerd, ondergewaardeerd of gediscrimineerd op basis van vooroordelen en stereotypen.

Iemand uit de kansengroep is GEEN ”normwerkgever”.  De normwerkgever is de ideale werknemer voor de werkgever..  in de praktijk betekend dit concreet: mannelijk, blank, jong, van Belgische origine, met de juiste diploma’s en ervaring. 

De realiteit is…

dat iedereen van ons “kans” maakt om tot een kansengroep te gaan behoren wegens te “oud” of misschien wel te “out” voor een job wegens gebrek aan scholing, ervaring, …

Vakbond en diversiteit?

We leven in een samenleving waar de bevolking veel verschillen toont:  jongeren, ouderen, laaggeschoolden, hooggeschoolden, mensen uit alle hoeken van de wereld kom je tegen … op je school, in je dorp, je stad.

Maar de diversiteit van de samenleving zie je niet terug op de werkvloer: allochtonen, personen met een handicap, ouderen, … hebben minder kans op de arbeidsmarkt

De tewerkstellingsgraad van sommige groepen is onverklaarbaar laag of onverklaarbaar hoog. Sommige werkgevers vinden geen geschikt personeel meer en anderen worden geconfronteerd met communicatieproblemen op de werkvloer.

Het ABVV levert al jaren inspanningen om deze kloof te dichten. Omdat iedereen fundamenteel recht heeft op werk, of beter: gelijke kansen op goed werk met goede arbeidsvoorwaarden.

Het ABVV kiest voor solidariteit en sociale rechtvaardigheid, ook op de werkvloer. We willen een werkvloer die openstaat voor iedereen:  man en vrouw, jong en oud, personen met een handicap, blank en gekleurd. Een werkvloer die onze samenleving weerspiegelt.

Op 3 december 2002 werd samen met de andere sociale partners, de allochtone gemeenschappen en Renaat Landuyt, toenmalig Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, een gemeenschappelijk platform ondertekenden: "Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010".

De vakbonden engageerden zich om tegen 2010 de achterstand van vrouwen, allochtonen, oudere werknemers en arbeidsgehandicapten op het gebied van deelname aan het arbeidsproces in belangrijke mate weg te werken.

Mensen ondervinden immers vaak weerstand in het zoeken naar werk of doorstoten naar andere functies om allerlei redenen die niet relevant zijn. Als vakbonden willen wij hierop reageren.

Diversiteit op de werkvloer…

Een diversiteitsbeleid is voor ons een syndicaal personeelsbeleid dat zich richt op ALLE werknemers!!! Daarom is het belangrijk om een diversiteitsbeleid op maat van ELK bedrijf, organisatie, lokaal en regionaal bestuur te ontwikkelen.  Op deze manier kunnen we er ook voor zorgen dat ‘kansengroepen’ vertegenwoordigd zijn op alle niveaus van de werkvloer met een duurzaam personeelsbeleid voor alle werknemers.  Omdat we als ABVV staan voor gelijke kansen!!!

Diversiteit op de werkvloer is het benutten van de kwaliteiten, talenten, ervaringen en competenties van alle werknemers, waarbij er rekening gehouden wordt met verschillen zowel tussen individuen als tussen groepen binnen een bedrijf of organisatie.  Iedere medewerker heeft een eigen unieke combinatie van zichtbare en minder zichtbare persoonskenmerken.

“Het is belangrijk dat we grenzen verleggen en grenzen duidelijk stellen”: het invoeren van een diversiteitsbeleid is MAATWERK en een PROCES, dat nooit af is!

Wat kan je doen als militant of delegee? Meer dan je denkt!

Door alert te zijn voor signalen op de werkvloer zoals: “Staat het bedrijf open om kansengroepen aan te werven?  Past ze zijn aanwervingsbeleid aan?  Is er een onthaalbeleid voor alle nieuwe medewerkers?  Krijgt iedereen in het bedrijf evenveel kans om vorming te volgen?  Wordt er aan een bedrijfscultuur gewerkt waar iedereen respect heeft voor elkaar?  Voert het bedrijf een actief diversiteitsbeleid?  Heeft iedereen gelijke kansen op aanwerving, vorming en promotie?”

Werken aan diversiteit is (MEE)werken aan een duurzaam personeelsbeleid: Er wordt een duidelijke visie ontwikkeld op een duurzaam personeelsbeleid.  Hierdoor is de diversiteitsgedachte een onderdeel van het aanwervingsbeleid, is er oog voor een goed onthaal,  een opleidingsbeleid op maat van elke functie, oog voor  loopbaanbeleid binnen de onderneming, respect voor het sociaal overleg…”

De syndicale delegaties heeft via de bestaande overlegorganen een belangrijke invloed op het gevoerde personeelsbeleid en dus ook op de diversiteit binnen het personeelsbestand.  Denk maar aan het meebepalen van de criteria voor nieuwe medewerkers, het onthaal, peter- en meterschap, de sociale balans, EFI, bekendmaking en verspreiding van vacatures, aangeboden opleidingen…

Het personeelbeleid mee bepalen is niet eenvoudig.  Zorg dus zeker voor ondersteuning zowel bij collega’s op de werkvloer als in de militantenkern om een achterban op te bouwen.

Werken aan diversiteit doe je niet alleen.  Je hebt een draagvlak nodig om op de werkvloer syndicaal aan diversiteit en personeelsbeleid te werken!!! Neem de tijd om jezelf te informeren en kijk welke acties mogelijk zijn.  Onderschat de ondersteuning vanuit het ABVV niet!

Ondersteuning vanuit het ABVV? De diversiteitsconsulent!

Elk gewest heeft diversiteitsconsulenten die jou bij ‘diversiteit’ kunnen informeren, ondersteunen en bijstaan.  We kunnen secretarissen, werknemers en hun afgevaardigden rechtstreeks ondersteunen op de werkvloer.  Daarnaast ondersteunen we ook het intern personeel van het ABVV.

Concreet?

 • Informatie geven over diversiteitsplannen, mogelijke acties en subsidies
 • Het arbeidsreglement herbekijken en invoeren van de anti-discriminatieclausule
 • Is het arbeidsreglement wel gender-neutraal?
 • Opvolging, bijsturing en evaluatie van het diversiteitbeleid in het bedrijf of binnen de organisatie
 • Vorming en wetgeving, checklist diversiteit… (bvb. Nederlands op de werkvloer, communicatietraining, personeelsbeleid, …)
 • Hoe verloopt de aanwerving?  Verspreiding van vacatures?  Zijn de vereisten relevant?  Zijn er leeftijdsbeperkingen?
 • Is er een overzichtelijk opleidingsbeleid?  Is dit toegankelijk voor iedereen?
 • Hoe verloopt de inwerkperiode?  Is er een onthaalbrochure?  Peter –en meterschap?
 • Sensibiliseringscampagnes ondersteunen, werkgroep diversiteit ondersteunen

Bij al deze acties kunnen jullie rekenen op de ondersteuning en begeleiding van jullie secretaris en diversiteitsconsulenten.  Als vakbond streven we naar oplossingen die goed zijn voor alle werknemers.

Ga overdacht te werk, stap voor stap.  Geduld loont.  Werken aan diversiteit is monnikenwerk.  En vergeet niet elke geslaagde actie te vieren, hoe klein ook!

Publicaties – brochures

 1. Folder - Werk en inkomen zijn voor iedereen belangrijk. Ook voor wie na ziekte of een arbeidsongeval opnieuw aan de slag wil.
 2. Affiche: Diversiteit op de Werkvloer? Samen kan het!
 3. Checklist diversiteit
 4. 20 bedrijven getuigen over diversiteit op de werkvloer
 5. Affiche ZONDER HAAT STRAAT
 6. Nederlands op de werkvloer?
 7. Terug aan het werk met een arbeidshandicap?
 8. Non-discriminatieclausule?
 9. Vormingspakket voor diversiteit op de werkvloer
 10. Leergids voor diversiteit op de werkvloer
 11. Nederlands op de werkvloer – handleiding
 12. Maak kennis met onze Marokkaanse buren
 13. Syndicale argumenten tegen extreem-rechts – brochure

Contacteer ons!

Terug Top