(0)

Selecteer Regio

Projecten

De projecten opgesomd in deze projectenlijst dragen één voor één bij tot het behalen van de doelstellingen van Linx+.


Waarom projecten?

Het beleidsplanningsteam formuleerde de strategische doelstellingen.
Om deze te concretiseren stappen we af van het formuleren van operationele doelstellingen die verder opgedeeld worden in acties en activiteiten.

We volgen hier de redenering die Socius in het ‘spoorboekje’ ontwikkelt: zij stellen hierin dat het voor kleine en middelgrote organisaties uit het sociaal-cultureel werk ‘overkill’ is om een beleidsplan via operationele doelstellingen en acties uit te werken. “Het is een illusie te denken dat in agogisch werk een strategische doelstelling zo kan opgesplitst worden in concrete of operationele doelstellingen dat de optelsom van die operationele doelen vanzelf de ‘bovenstaande’ algemene doelstelling realiseert.

We opteren voor een alternatieve formulering ter vereenvoudiging. Dit doen we aan de hand van duidelijk omschreven projecten die elk op hun manier bijdragen tot de realisatie van één of meer strategische doelstellingen.

Samenstelling van de projectenlijst

Bij de totstandkoming van de projecten werden zowel het planningsteam, de medewerkers als het bestuur betrokken, teneinde alle aanwezige kennis en inzichten erin te verwerken en tezelfdertijd een maximale gedragenheid van het totaalplan te garanderen. Hierbij werd er ook op toegezien dat de strategische doelstellingen wel degelijk gerealiseerd kunnen worden aan de hand van de voorliggende projectenlijst.

De projectenlijst wordt aan dit plan toegevoegd met het statuut van ‘richtinggevende concretisering’, welke jaarlijks aan de hand van de zich aandienende interne en externe realiteit bijgestuurd wordt.

Werkzaamheden najaar

- de projecten worden elk jaar in het najaar geconcretiseerd in acties en activiteiten. Dit veronderstelt een gedetailleerde inhoudelijke omschrijving per onderdeel (wat), de te volgen werkwijze (hoe), de betrokken personeelsleden (wie), het tijdspad (wanneer), …Alle wenselijke acties zullen niet kunnen uitgevoerd worden: een selectie zal zich opdringen op basis van belangrijkheid en haalbaarheid.

- Eveneens in het najaar wordt de wijze van opvolgen van de realisatie van de projecten uitgeschreven. Deze moet resulteren in een begrijpelijke rapportering die jaar na jaar toelaat vast te stellen welke koerscorrecties moeten uitgevoerd worden om de strategische doelstellingen te bereiken. Bij koerscorrecties denken we niet alleen aan te wijzigen, toe te voegen of te schrappen projecten, maar ook aan het eventueel bijsturen van de doelstellingen zelf, indien dit wenselijk blijkt.

Projectenlijst

1. Popularisering van maatschappelijke thema’s
Toelichting: We bieden een sociaal-culturele werkvloer aan, waar maatschappelijke thema’s op een educatieve en maatschappelijk activerende wijze gebracht worden. Linx+ maakt er zijn handelsmerk van om dit te doen op een aangename en voor een breed publiek toegankelijke wijze. Thema’s die hiervoor het eerst in aanmerking komen zijn deze waar ook de vakbond rond actief is. Wij denken aan armoede en de realisatie van de decenniumdoelstellingen, sociale zekerheid, ecologisch bewustzijn, derde wereldproblematiek en de combinatie van werkbaar werk met leef-tijd voor allen. Inzake diversiteit gaat Linx+ op zoek naar wat ons bij andere culturen bindt en wat ons daar kan bekoren.

2. Samenwerking
Toelichting: Vanwege de mogelijkheden van win-win situaties is Linx+ erop gericht om daar waar mogelijk samen te werken: van plaatselijke groep tot landelijk secretariaat en van projectgebonden tot structureel. Naast onder meer andere sociaal-culturele organisaties wordt hierbij ook gedacht aan de uitbouw van een win-win samenwerking tussen het ABVV en Linx+. Dit vereist enerzijds dat Linx+ voeling heeft met waar het ABVV mee bezig is, en omgekeerd het ABVV zicht krijgt op de producten van Linx+ en de resultaten die er op de sociaal-culturele werkvloer mee geboekt worden. Ook de samenwerking met de Vlaamse Ouderenraad krijgt de passende aandacht.

3. Vrijwilligersbeleid
Toelichting: We willen een coherent geheel aan acties ondernemen die ertoe leiden dat we vrijwilligers in alle stadia van hun engagement passend benaderen. Dit vertrekt bij de recrutering en het onthaal, en eindigt bij de acties die ondernomen worden om ook de ‘exit‘ van vrijwilligers positief te laten verlopen. 
Belangrijke elementen tijdens de komende jaren zijn alvast de onthaalmap en de vrijwilligersovereenkomst. Ook basisvorming en doorlopende bijscholing vormt een vast onderdeel, zodat de vrijwilligers de kennis en de vaardigheden kunnen opdoen die hen toelaten om hun engagement succesvol te laten verlopen.

4. Standpuntvorming
Toelichting: Om aan belangenbehartiging te doen willen wij breed gedragen standpunten ontwikkelen rond politieke en maatschappelijke thema‘s. Dit veronderstelt dat thema‘s zowel plaatselijk als regionaal en op Vlaams niveau bediscussieerd worden. Het totaal aldus ontwikkelde gedachtegoed wordt ook jaarlijks geactualiseerd.

5. Externe vertegenwoordiging
Toelichting: Om aan belangenbehartiging te doen moeten wij extern vertegenwoordigd worden door vrijwilligers die ons gedachtengoed onder de vorm van standpunten en adviezen naar voor te brengen. Enerzijds geldt dit in de vakbondsstructuren (op Belgisch niveau het ABVV en Europees het Europees Vakverbond). Anderzijds in adviesraden en commissies van plaatselijk tot Europees niveau.
 
6. Sensibiliseren
Toelichting: Maatschappelijke thema‘s willen we niet alleen populariseren (educatief werk) of via externe vertegenwoordiging verdedigen (belangenbehartiging): we zetten ze ook kracht bij aan de hand van maatschappelijk activerende sensibiliseringsacties.

7. Groepsondersteuning
Toelichting: We zetten zowel in op het behouden van de bestaande klassieke groepen, seniorengroepen en one issue groepen als op de totstandkoming van nieuwe groepen. Waar de kans zich voordoet worden ook jong-volwassenen aangesproken. Niet de groei van het aantal groepen maar de kwaliteit staat voorop. Om dat te bereiken krijgt elke formele groep binnen Linx+ ondersteuning op maat. Aan de kwaliteit wordt gewerkt door voor elke groep afzonderlijk in te spelen op de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen waar ze mee geconfronteerd wordt.

8. Aanbod voor groepen
Toelichting: De regionale secretariaten staan in voor een aanbod van hapklare producten voor hun groepen. Het landelijk secretariaat concentreert zich op een aanbod dat door de aard ervan logischerwijze niet op regionaal niveau uitgewerkt wordt. Bepalend zijn hier de behoeften, de interesses van de groepen. Binnen het aanbod wordt erop toegezien dat elk van de vier sociaal-culturele functies voldoende aan bod komt.
Afzonderlijke aandacht gaat ook naar producten die door informele groepen afgenomen kunnen worden. We denken bij wijze van voorbeeld aan materiaal voor een discussienamiddag, ideeën voor uitstappen en bezoeken, toeleiding naar aanbod van derden, een sprekerslijst, training van nieuwe vaardigheden.
Jaarlijks gaat speciale aandacht naar de aanmaak van een of meerdere producten die gelinkt zijn aan interculturaliteit en/of het rood cultureel erfgoed.

9. Landelijke trefdag
Toelichting: Vrijwilligers, personeel, bestuur en achterban moeten het besef hebben dat ze samen met anderen in een toffe en sterker wordende organisatie bezig zijn.
Zij kunnen dit ervaren in een jaarlijkse landelijke trefdag. Deze is zowel gericht op groepen als op individuen. Het doelpubliek bestaat uit zowel jongeren, gezinnen als 55-plussers. Het aanbod heeft een ontspannend en cultureel karakter dat zowel eigen achterban als breder publiek kan aanspreken.

10. De merknaam Linx+
Toelichting: Linx+ is herkenbaar aan de hand van een huisstijl, een stijlboek en een logo met baseline dat door alle betrokkenen gebruikt wordt.

11. Promotie en publiciteit
Toelichting: Door publiciteit moeten onze producten zoveel mogelijk potentiële deelnemers bereiken en overtuigen. Dit vereist een communicatieplan per product met telkens afbakening van de doelstelling, doelpubliek, boodschap, de aan te wenden mediamix, tijdspad, organisatie, budget, monitoring en evaluatie. Inzake promotie is een assortiment producten nodig, gaande van een voorstellingsfolder over een onthaalpakket tot uitleenbaar promotiemateriaal, dat dienstig is voor stands op beurzen, congressen ….
 
12. Informeren
Toelichting: Alle nodige informatie moet op een transparante manier vlot toegankelijk zijn voor alle organisatiegenoten en achterban.
De optimale benutting van de mogelijkheden van de digitale communicatie vormt hier een belangrijk onderdeel van. Ook de nieuwsbrief - die naast een informatieve ook een bindmiddelfunctie met de vrijwilligers heeft - moet zo goed mogelijk aangewend worden.
Speciale aandacht gaat naar het ter beschikking staan van alle juridische informatie die gelinkt is aan het werken met groepen en vrijwilligers.

13. Bereik individuen
Toelichting: Wij willen ook mensen die (momenteel) niet verenigingsgericht zijn bereiken met een breed sociaal-cultureel aanbod. Wij denken bij wijze van voorbeeld aan: de organisatie van reizen en citytrips, wedstrijden, een kortingaanbod, de reeds bestaande boekenservice, aandacht voor het rood cultureel erfgoed, verder zetten van het jaarlijkse aanbod van een kalender, ontwerp van placemats met inhoudelijke boodschap, toeleiding naar culturele manifestaties, enz. ...
Bij de samenstelling van het aanbod wordt erop toegezien dat elk van de vier sociaal-culturele functies duidelijk aan bod komen. Ook het ontsluiten van informatie die voor leden van de achterban van belang kan zijn, kan in dit aanbod opgenomen worden.

14. Bereik van jongeren
Toelichting: Linx+ wil specifiek aandacht besteden aan het bereiken en betrekken van ‘jongeren’ in de werking. Het betreft dus zowel deelnemers als vrijwilligers. Met jongeren bedoelen we ook zowel de jong-volwassenen in het spitsuur van het leven, als de jongere senioren die in de seniorengroepen tijdig de fakkel moeten overnemen van de oudere vrijwilligers. 

15. Open coördinatie
Toelichting: Overeenkomstig onze ‘bedrijfscultuur‘ werken we met een systeem van open coördinatie, waarbij iedereen vertrekt vanuit dezelfde doelstellingen en gemeenschappelijke resultaatsindicatoren, maar met de vrijheid om binnen deze doelstellingen eigen accenten en praktijken te ontwikkelen.

16. Inspraak
Toelichting: De organisatiegenoten (vrijwilligers, bestuur en personeel) moeten zich betrokken weten bij het geheel, doordat Linx+ projecten realiseert die ze zelf mee vorm hebben gegeven.
Naast de juridisch verplichte organen van de VZW worden dan ook inspraakmomenten georganiseerd waar vrijwilligers en medewerkers rechtstreeks betrokken worden in de materies die van invloed zijn op hun concreet engagement.

17. Heldere werking en structuur
Toelichting: De werking en structuur van Linx+ moet in al zijn aspecten gedetailleerd en helder uitgeschreven zijn en doorlopend geüpdate worden in een aantal basisdocumenten. Deze zijn bij de medewerkers gekend en worden in hun consequenties toegepast.
Er wordt ook een gedocumenteerde kennis van de concrete werking in de organisatie opgebouwd door het uitschrijven van de ‘goede praktijken‘ en succesvolle methodieken. 

18. Personeelsvorming
Toelichting: Startend met een introductiecursus bij de aanvang van de tewerkstelling moet bij elk personeelslid jaarlijks ingespeeld worden op de gedetecteerde behoeften inzake vorming, training en opleiding. Dit, ten einde zijn competenties mee te laten evolueren met de noden van de vereniging.

19. Administratie en organisatie
Toelichting: De goede en efficiënte administratieve en organisatorische werking van Linx+ is onontbeerlijk om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Een doorlopende aandacht wordt dan ook geprogrammeerd. Bijzondere aandacht daarbij gaat naar de precieze registratie van de behaalde resultaten en naar het op de voet volgen van de evoluties binnen de beschikbare budgetten.

20. Kwaliteitszorg
Toelichting: Het beleidsplan is een ‘levend’ iets: het is ingebed in een jaarlijks terugkerende cyclus van plannen, uitvoeren, checken en (verbeter)acties realiseren.
Het introduceren van een evaluatiecultuur, de registratie van tevredenheidsmetingen en het verzamelen van best practices zijn hierbij elementen waar bijzondere aandacht aan besteed zal worden.

Downloads

Zoek op trefwoord

Linx+

Terug Top