(0)

Selecteer Regio

Doelstellingen van het ABVV

Maak kennis met de tien thema‘s van het ABVV: van ‘arbeid herverdelen’ over onder meer ‘milieu en werk’ tot ‘een leven lang leren‘ en ‘de wereld is geen koopwaar‘.


Wat wil het ABVV bereiken?

Tijdens diverse congressen van het federaal ABVV, het Vlaams ABVV, het Waals ABVV en de Brusselse Intergewestelijke werden diverse doelstellingen uitgewerkt in concrete actiepunten. Je vindt ze terug in congresteksten. We vatten ze samen in tien thema‘s:

  • arbeid herverdelen
  • sociale zekerheid vandaag en morgen
  • de openbare sector: een troef voor de samenleving
  • rechtvaardige belastingen zijn nodig
  • mobiliteit beheersen is ook een vakbondsuitdaging
  • milieu en werk
  • onderwijs en de wereld van arbeid
  • een leven lang leren
  • geen discriminatie, een dagelijkse zorg
  • de wereld is geen koopwaar.

Hoe staat het met het concurrentie-denken?

Het concurrentie-denken is inmiddels een universele ideologie, een evangelie: overleven is de boodschap, wel ten koste van een ander.

En de globalisering?

Globalisering verruimt de tegenstelling werknemers-werkgevers tot de tegenstelling tussen een sociale logica en de ondernemingslogica. Tussen solidariteit en concurrentie.

De sociale logica stuurt ons streven naar een humane samenleving met solidariteit als bindmiddel.

Concurrentie daarentegen stoot af.

Wat zijn de sociale gevolgen van globalisering?

Globalisering zet overal de sociale verworvenheden onder druk. Liberalisering van markten en privatisering van overheidsbedrijven is troef.Denk maar aan de telecommunicatie- en energiesector, aan nationale luchtvaartmaatschappijen, aan het spoor.

In ons land blijven de sociale verworvenheden overeind. Dankzij sterke, alerte vakbonden. Maar vergeet niet dat werklozen in de jaren 1980 veel ingeleverd hebben. En niet dezelfde inhaalbeweging maken als werkenden nu. En dat de kloof tussen hooggeschoolden en laaggeschoolden breder wordt. En ook dat de werkloosheid hoog scoort, vooral onder laaggeschoolden.

En dan hebben we nog niets gezegd over de ravage die aangebracht wordt in Afrika, het puntje van de staart die alsmaar meer verwijderd wordt van de kop van het economisch peloton.

Wat doe je als vakbond tegen de globalisering?

Globalisering kent geen geografische grenzen.

En vaak ook geen andere.De sluiting van Ford Genk is daar een fraai voorbeeld van.

Vakbonden werken vaak samen binnen hun landsgrenzen. Maar ze moeten ook een tegenmacht vormen over de grenzen heen. Op Europees niveau. Zo moeten bijvoorbeeld Europese Ondernemingsraden meer en beter controle kunnen uitoefenen.

Meer democratie

Het ABVV verdedigt de parlementaire democratie met alle kracht.

Bovendien willen we die democratie uitbreiden met sociale en economische democratie: meer zeggenschap voor werknemers in de onderneming zelf.

Terug Top